Publicitat

El treball d'ACICOM amb el control de la publicitat.

ACICOM és una organització independent, sense ànim de lucre, constituïda a l'empara del que es preveu en la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. ACICOM compta amb més de 300 associats, un gran nombre de simpatitzants i una àmplia presència social. Això és indicatiu del progressiu pes que els mitjans de comunicació estan adquirint en la nostra vida quotidiana com l'increment de l'oferta telefònica i audiovisual, l'ús d'Internet, el comerç electrònic, la digitalització i la convergència tecnològica. Tant per les oportunitats positives que comporta el seu desenvolupament com pels riscos de la seua utilització abusiva per part d'empreses, govern i grups de pressió.

En els últims anys, l'activitat d'ACICOM en el control de la publicitat s'ha centrat en els següents objectius:

 • Vigilar el respecte als drets fonamentals i derivats reconeguts per la Constitució Espanyola, entre ells:

   • Dret a rebre informació veraç.

   • Dret a l'honor i a la intimitat.

   • Dret a la no discriminació per raons de sexe, edat o creença.

   • Protecció de la infància i a la joventut.

   • Dret de participació en la presa de decisions públiques per part dels consumidors organitzats.

 • Denunciar, conseqüentment, els possibles incompliments de les lleis que desenvolupen aquests drets:

   • Llei General de Publicitat,

   • Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, Llei que incorpora la Directiva sobre la Televisió sense Fronteres,

   • Llei orgànica de Protecció de Dades Personals, etc.

 • Desenvolupar accions en el camp de l'educació, de la conscienciació social, i de la creació d'opinió: formació del professorat de l'ESO i de postgraduats en comunicació, publicitat i noves tecnologies; participació en fòrums, jornades i debats; campanyes de premsa, etc.


La protecció dels menors davant la publicitat inadequada a Internet

La protecció dels menors davant els continguts inadequats o il·lícits als quals poden accedir a través d'Internet és objecte de preocupació des de molt diferents àmbits, des dels pares i mares i els educadors a les pròpies autoritats. Les peculiaritats de la xarxa, pel seu caràcter transnacional i per l'altíssim volum de de missatges que emmagatzema i difon, no fa fàcil aplicar normes positives que garantisques aqueixa protecció, però això no significa que existisca determinada normativa d'aplicació:


La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

Article 8.1 En cas que un determinat servei de la societat de la informació atempte o puga atemptar contra els principis que s'expressen a continuació, els òrgans competents per a la seua protecció, en exercici de les funcions que tinguen legalment atribuïdes, podran adoptar les mesures necessàries perquè s'interrompa la seua prestació o per a retirar les dades que els vulneren. Els principis al fet que al·ludeix aquest apartat són els següents: (…) d) La protecció de la joventut i de la infància. (…) En l'adopció i compliment de les mesures de restricció al fet que al·ludeix aquest apartat es respectaran, en tot cas , les garanties, normes i procediments previstos en l'ordenament jurídic per a protegir els drets a la intimitat personal i familiar, a la protecció de les dades personals, a la llibertat d'expressió o a la llibertat d'informació, quan aquests pogueren resultar afectats. En tots els casos en els quals la Constitució i les lleis reguladores dels respectius drets i llibertats així ho prevegen de manera excloent, només l'autoritat judicial competent podrà adoptar les mesures previstes en aquest article, en tant garant del dret a la llibertat d'expressió, del dret de producció i creació literària, artística, científica i tècnica, la llibertat de càtedra i el dret d'informació.

Article 8. 2. Els òrgans competents per a l'adopció de les mesures a què es refereix l'apartat anterior, a fi de identificar al responsable del servei de la societat de la informació que està realitzant la conducta presumptament vulneradora, podran requerir als prestadors de serveis de la societat de la informació la cessió de les dades que permeten tal identificació a fi que puga comparéixer en el procediment. Tal requeriment exigirà la prèvia autorització judicial d'acord amb el que es preveu en l'apartat primer de l'article 122 bis de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Una vegada obtinguda l'autorització, els prestadors estaran obligats a facilitar les dades necessàries per a dur a terme la identificació. Article 11 1. Quan un òrgan competent haguera ordenat, en exercici de les competències que legalment tinga atribuïdes, que s'interrompa la prestació d'un servei de la societat de la informació o la retirada de determinats continguts provinents de prestadors establits a Espanya, i per a això anara necessària la col·laboració dels prestadors de serveis d'intermediació, aquest òrgan podrà ordenar als citats prestadors que suspenguen el corresponent servei d'intermediació utilitzat per a la provisió del servei de la societat de la informació o dels continguts la interrupció o la retirada dels quals hagen sigut ordenats respectivament. (…) 3. En l'adopció i compliment de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, es respectaran, en tot cas, les garanties, normes i procediments previstos en l'ordenament jurídic per a protegir els drets a la intimitat personal i familiar, a la protecció de les dades personals, a la llibertat d'expressió o a la llibertat d'informació, quan aquests pogueren resultar afectats. (…) 4. Les mesures a què fa referència aquest article seran objectives, proporcionades i no discriminatòries, i s'adoptaran de manera cautelar o en execució de les resolucions que es dicten, conforme als procediments administratius legalment establits o als previstos en la legislació processal que corresponga. Article 13 1. Els prestadors de serveis de la societat de la informació estan subjectes a la responsabilitat civil, penal i administrativa establida amb caràcter general en l'ordenament jurídic, sense perjudici del que es disposa en aquesta Llei. Articles 16 i 17 Els prestadors de serveis d'intermediació consistents a albergar dades proporcionades pel destinatari d'aquest servei, o que faciliten enllaços a uns altres Què fer? Davant la varietat de normes aplicables i de vies d'actuació, pot presentar les seues queixes davant l'ASSOCIACIÓ D'USUARIS DE LA COMUNICACIÓ (reclamaciones@auc.es) i nosaltres analitzarem quina és l'actuació més adequada en cada cas, mantenint-li informat del resultat d'aquesta. La protecció dels menors davant la publicitat inadequada en Internet continguts o incloguen en els seus directoris o instruments de cerca de continguts, no seran responsables per la informació a la qual dirigisquen als destinataris dels seus serveis, sempre que: a) No tinguen coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o b) Si ho tenen, actuen amb diligència per a retirar les dades o fer impossible l'accés a ells. S'entendrà que el prestador de serveis té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf a) quan un òrgan competent haja declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seua retirada o que s'impossibilite l'accés a aquests, o s'haguera declarat l'existència de la lesió, i el prestador coneguera la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que els prestadors apliquen en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que pogueren establir-se. 2. L'exempció de responsabilitat establida en l'apartat 1 no operarà en el cas que el destinatari del servei actue sota la direcció, autoritat o control del seu prestador, que el proveïdor de continguts al qual s'enllace o la localització dels quals es facilite actue sota la direcció, autoritat o control del prestador que facilite la localització d'aqueixos continguts. Article 38.2 Es considera infracció molt greu l'incompliment de l'obligació de suspendre la transmissió, l'allotjament de dades, l'accés a la xarxa o la prestació de qualsevol altre servei equivalent d'intermediació, quan un òrgan administratiu competent l'ordene, en virtut del que es disposa en l'article 11. Article 39 S'estableix per a les infraccions molt greus multa de 150.001 fins a 600.000 euros, i la prohibició d'actuació a Espanya durant un període màxim de dos anys en cas de reiteració en el termini de tres anys de dos o més infraccions molt greus. Tant les infraccions greus com les molt greus podran portar aparellada la publicació, a costa del sancionat, de la resolució sancionadora en el «Boletín Oficial del Estado », o en el diari oficial de l'Administració pública que, en el seu cas, haguera imposat la sanció; en dos periòdics l'àmbit de difusió dels quals coincidisca amb el d'actuació de la citada Administració pública o en la pàgina d'inici del lloc d'Internet del prestador, una vegada que aquella tinga caràcter ferm. Per a la imposició d'aquesta sanció, es considerarà la repercussió social de la infracció comesa, pel nombre d'usuaris o de contractes afectats, i la gravetat de l'il·lícit Vies d'actuació contra la publicitat comparativa deslleial: Qualsevol persona que considere que una publicitat conculca els anteriors principis pot dirigir-se a l'Associació d'Usuaris de la Comunicació (www. auc.es) i presentar una queixa. Des d'AUC, en funció de la naturalesa de la mateixa podrem actuar: • Davant l'autoritat administrativa competent, si cal presentar denúncia a la llum de la normativa general de consumidors i usuaris. • Davant l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol), si cal presentar reclamació per incompliment del Codi d'aquesta entitat. • Davant els tribunals, exercint l'acció de cessació per a la qual AUC compta amb legitimació activa, d'acord amb la Llei General de Publicitat.