Societat de la informació

1. Societat de la informació.

Abans d'analitzar quin és el marc jurídic dels serveis de la societat de la informació, hem de determinar a què diem societat de la informació, i quins serveis oferits a través d'ella es troben regulats legalment.

En un entorn construït entorn de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, ens referim a la societat de la informació com el conjunt de canvis socials i organitzatius produïts com a resultat de l'acció de les noves tecnologies aparegudes en el camp de la informació i les comunicacins.


Ens trobem per tant davant un nou model de societat que presideix les nostres relacions i la nostra activitat professional diària, i que es pot definir com el conjunt de transformacions socials i econòmiques produïdes a conseqüència del desenvolupament exponencial i convergent de xarxes i serveis de telecomunicacions, mitjans de comunicació i tecnologies de la informació.

Red.es és una Entitat Pública Empresarial, mig propi, adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.

Què és Red.es?

Les seues funcions apareixen legalment atribuïdes en la Disposició Addicional Setzena de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Red.es fomenta i desenvolupa l'Agenda Digital. Així mateix, gestiona, en coordinació amb altres Administracions Públiques i Organismes Públics estatals, autonòmics i locals, diversos programes de desenvolupament de la societat de la informació.

Una part important de l'activitat de Red.es s'impulsa amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), cofinançats pel Programa Operatiu pluriregional d'Espanya (POPE). D'igual manera, Red.es impulsa, amb càrrec al Fons Social Europeu (FSE), cofinançats pel Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) i el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE), projectes que persegueixen el foment de l'ocupabilitat, la qualificació dels joves i l'impuls de la formació adaptada als nous models de negoci i a la indústria digital. A més, des de 2021, Red.es gestiona fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en el marc d'un instrument excepcional, de recuperació temporal, conegut com Next Generation EU.


Les activitats de l'entitat s'articulen a través de diferents programes, iniciatives, activitats i línies de treball dirigides a la transformació digital d'administracions públiques, empreses- amb especial incidència en pimes i micro pimes- i ciutadania en general. D'aquesta manera es tracta de promoure i desenvolupar el creixement econòmic i la creació d'ocupació a través de les TIC.

Les iniciatives dutes a terme per l'entitat promouen la transformació digital basada en les TIC, desenvolupant diferents projectes i programes per a impulsar i afavorir l'adopció de nous processos digitals en els serveis públics com el desenvolupament de ciutats i territoris intel·ligents, la sanitat electrònica i la digitalització de l'educació. També es desenvolupen programes d'impuls de l'economia digital, la innovació, l'emprenedoria, la formació per a joves i professionals i el suport a la pime mitjançant el foment d'un ús eficient i intensiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).


Red.es compta amb l'ONTSI, Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, que té com a principal objtiectiu el seguiment i l'anàlisi de l'Agenda Digital 2025 i les polítiques digitals. L'entitat, a més, té l'autoritat nacional encarregada de la gestió dels registres de noms de Dominis sota el codi de país “.és”. D'altra banda, Red.es gestiona RedIRIS, la xarxa de comunicacions avançada de les universitats i centres públics d'investigació espanyols, que permet que aquests disposen de la connectivitat i serveis TIC avançats necessaris per a col·laborar de manera remota amb centres situats en diferents ciutats i països.


Missió, visió i valors

 1. Missió: promoure, de manera sostenible, la transformació digital de l'economia, societat, serveis públics i territoris del nostre país.

 2. Visió: ser referent, nacional i internacional, en la transformació digital per al benestar de les persones, la competitivitat de les empreses i emprenedors, i l'eficiència i eficàcia de les administracions públiques.

 3. Valors de Red.es:

 • Compromís - perseverança, vinculació, lliurament, dedicació, responsabilitat.

 • Orientació a l'assoliment - conciliar tensions, cultura de l'èxit, resultats.

 • Professionalitat - meritocràcia, apolítica, transparència, eficiència.

 • Innovació - proactivitat, creació, novetat, complexitat, competitivitat, iniciativa, originalitat, manera activa.

 • Equipe - gestió col·legiada, unitat de propòsit, cohesió en les decisions, esperit d'equip, ben comú.

Com ens organitzem

Les nostres àrees

Des del punt de vista intern, Red.es s'estructura en diferents departaments que operen sota la supervisió del Director General de l'entitat.

 • La Direcció General de Red.es l'assumeix el Director General de l'entitat mitjançant lideratge, direcció- estratègica, tàctica i operativa-, coordinació i seguiment global d'activitats, programes i establiment de relacions institucionals.

 • Secretaria General. La Secretaria General s'encarrega dels aspectes jurídics i tècnic-normatius de les convocatòries, licitacions, programes i projectes de l'entitat. Compta amb els departaments d'assessoria jurídica, capital humà, control de contractació i millora de processos interns, oferint suport transversal a totes les àrees i departaments.


ONTSI


L'ONTSI és l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat i té com a principal objectiu el seguiment i l'anàlisi de l'Agenda Digital 2025 i les polítiques digitals. L'ONTSI elabora, recull, sintetitza i sistematitza indicadors; realitza estudis i ofereix serveis informatius i d'actualitat sobre societat digital, sent actualment el think tank públic sobre el sector líder a Espanya. Actua, a més, com a punt de trobada i diàleg entre el sector TIC i les administracions públiques per a la definició de polítiques i la seua posterior avaluació.

Estudis i informes de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI). Són una relació d'estudis de referència en Societat de la Informació, de diverses àrees temàtiques, a destacar els següents per a l'estudi de l'Administració Electrònica. • Estudi sobre digitalització de l'Administració. Estudi que té com a principal objectiu identificar tendències, actituds i valoracions de la població internauta espanyola en qüestions relatives a la digitalització

 • Informe Polítiques Públiques Digitals. Informe que recopila les polítiques digitals, tant globals com sectorials, d'Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Irlanda Països Baixos i Suècia: com afronten els reptes futurs, quines estratègies han desenvolupat o com organitzen la seua governança.

 • Indicadors de Gènere de la Societat Digital. L'Observatori fa un recorregut en el present dossier pels principals indicadors de fonts nacionals i internacionals que revisen la situació de transició digital al nostre país en clau de gènere i el posa en context amb la resta dels membres de la UE27, un any després de l'inici de la pandèmia.

 • Informe anual La Societat en Xarxa. Té l'objectiu de donar a conéixer un conjunt de dades de la Societat de la Informació en el món, Europa i Espanya. En el cas d'Espanya es desglossen les dades, per llars, empreses i CCAA.

 • Informe anual del Sector de les TIC, els mitjans i els serveis audiovisuals. Mostra les principals característiques estructurals del sector, el seu desenvolupament i la seua evolució en els últims 6 anys: el nombre d'empreses que el componen, la xifra de negoci i l'ocupació generada, així com les inversions realitzades.

 • Informe anual dels Continguts Digitals a Espanya. Presenta les principals dades de la Indústria dels Continguts Digitals del nostre país, així com les tendències més importants de cadascun dels sectors analitzats.

 • Informes de l'Àrea de Govern Obert. Recull periòdicament informes relacionats amb les iniciatives de govern obert i els estudis de caracterització del Sector Infomediario per a la reutilització de la informació del sector públic.

 • Informes de l'Àrea Empreses. Recull periòdicament estudis sobre l'ús de les TIC en les empreses espanyoles.

 • Informes de l'Àrea Llars i Ciutadans . Recull periòdicament estudis sobre l'ús de les TIC en les llars, l'ús d'internet i el B2C a Espanya.

 • Tecnologies orientades a la mobilitat: orientació i tendències. 31 octubre 2014. L'ONTSI i la Fundació Vodafone España han elaborat aquest informe per a valorar el grau d'implantació de les TIC mòbils, els avantatges percebuts i les principals barreres.

 • Informe sobre Cloud Computing. Reptes i oportunitats. 01 maig 2012. El primer informe de l'ONTSI sobre “cloud computing” o “computació en el núvol” es presenta amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i l'impacte de la tecnologia cloud computing a Espanya, així com identificar oportunitats de creixement i estratègies d'adopció d'aquesta mena de model tecnològic, amb especial atenció a la pime espanyola.

2. Serveis de la societat de la informació.

És ara el moment d'analitzar què són els serveis de la societat de la informació. En el nostre àmbit normatiu trobem una de les primeres definicions en la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un procediment d'informació en matèria de les normes i reglamentacions tècniques i de les regles relatives als serveis de la societat de la informació, que els defineix com:


Tot servei prestat normalment a canvi d'una remuneració, a distància, per via electrònica i a petició individual d'un destinatari de serveis.

A l'efecte d'aquesta definició, han de precisar-se els següents termes:

 • A distància: Un servei prestat sense que les parts siguen presents simultàniament.

 • Per via electrònica: Un servei enviat des de la font i rebut pel destinatari mitjançant equips electrònics de tractament (inclosa la compressió digital) i d'emmagatzematge de dades i que es transmet, canalitza i rep enterament per fils, ràdio, mitjans òptics o qualsevol altre mitjà electromagnètic.

 • A petició individual d'un destinatari de serveis: Un servei prestat mitjançant transmissió de dades a petició individual.

A fi d'aclarir més aquest concepte, en l'annex V d'aquesta Directiva figurava una llista indicativa dels serveis no coberts per aquesta definició:

 • Els serveis de radiodifusió sonora.

 • Els serveis de radiodifusió televisiva contemplats en la lletra a) de l'article 1 de la Directiva 89/552/CEE.

3. Directiva 2000/31/CE sobre el comerç electrònic.

Ara que sabem a què ens referim quan parlem de serveis de la societat de la informació, analitzarem les normatives específiques que regulen aquests serveis.

La primera que hem de tindre en compte és la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny de 2000 relativa a determinats aspectes jurídics del comerç electrònic en el mercat interior, més coneguda com la Directiva sobre el comerç electrònic. Amb aquesta directiva s'estableix a la Unió Europea un marc jurídic estable en el qual els serveis de la societat de la informació s'ajusten als principis del mercat interior (lliure circulació i llibertat d'establiment), i s'instaura un nombre limitat de mesures harmonitzades. Aquesta directiva es basa en les orientacions de la Comunicació de la Comissió [COM(97) 157 final], relativa al comerç electrònic, l'objectiu del qual era la creació d'un marc jurídic coherent a escala europea en aquest sector.

4. LSSI.

A nivell nacional, la norma específica que regula els serveis de la societat de la informació, és la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), que és fruit de la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2000/31/CE.

Passem a continuació a examinar les característiques fonamentals d'aquesta regulació.

4.1. Objecte.

L'objecte de la LSSI és la regulació del règim jurídic dels serveis de la societat de la informació i de la contractació per via electrònica, referent al següent:

 • Les obligacions dels prestadors de serveis inclosos els que actuen com a intermediaris en la transmissió de continguts per les xarxes de telecomunicacions.

 • Les comunicacions comercials per via electrònica.

 • La informació prèvia i posterior a la celebració de contractes electrònics.

 • Les condicions relatives a la validesa i eficàcia dels contractes electrònics.

 • El règim sancionador aplicable als prestadors de serveis de la societat de la informació.

El que es disposa per la LSSI han d'entendre's sense perjudici del que es disposa en altres normes alienes a l'àmbit normatiu coordinat, o que tinguen com a finalitat la protecció de la salut i seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la societat de la informació, la protecció de dades personals i la normativa reguladora de defensa de la competència.


Serveis de la societat de la informació: tot servei prestat normalment a títol onerós, a distància, per via electrònica i a petició individual del destinatari.

El concepte de servei de la societat de la informació comprén també els serveis no remunerats pels seus destinataris, en la mesura en què constituïsquen una activitat econòmica per al prestador de serveis.

Són serveis de la societat de la informació, entre altres i sempre que representen una activitat econòmica, els següents:


 1. La contractació de béns o serveis per via electrònica.

 2. L'organització i gestió de subhastes per mitjans electrònics o de mercats i centres comercials virtuals.

 3. La gestió de compres en la xarxa per grups de persones.

 4. L'enviament de comunicacions comercials.

 5. El subministrament d'informació per via telemàtica.


 • Comunicació comercial: tota forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d'una empresa, organització o persona que realitze una activitat comercial, industrial, artesanal o professional.

A l'efecte d'aquesta Llei, no tindran la consideració de comunicació comercial les dades que permeten accedir directament a l'activitat d'una persona, empresa o organització, com ara el nom de domini o l'adreça de correu electrònic, ni les comunicacions relatives als béns, els serveis o la imatge que s'oferisca quan siguen elaborades per un tercer i sense contraprestació econòmica.

 • Contracte subscrit per via electrònica: tot contracte en el qual l'oferta i l'acceptació es transmeten per mitjà d'equips electrònics de tractament i emmagatzematge de dades, connectats a una xarxa de telecomunicacions.

 • Àmbit normatiu coordinat: tots els requisits aplicables als prestadors de serveis de la societat de la informació, ja vengen exigits per la present Llei o altres normes que regulen l'exercici d'activitats econòmiques per via electrònica, o per les lleis generals que els siguen aplicable, i que es referisquen als següents aspectes:

 1. Començament de l'activitat, com les titulacions professionals o qualificacions requerides, la publicitat registral, les autoritzacions administratives o col·legials precises, els règims de notificació a qualsevol òrgan o organisme públic o privat, i

 2. Posterior exercici d'aquesta activitat, com els requisits referents a l'actuació del prestador de serveis, a la qualitat, seguretat i contingut del servei, o els que afecten la publicitat i a la contractació per via electrònica i a la responsabilitat del prestador de serveis.

No queden inclosos en aquest àmbit les condicions relatives a les mercaderies i béns tangibles, al seu lliurament ni als serveis no prestats per mitjans electrònics.

4.2. Àmbit d'aplicació.

Per a analitzar l'àmbit d'aplicació de la LSSI distingirem entre els següents subjectes:


 1. Prestadors de serveis establits a Espanya.

 2. Prestadors de serveis establits en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

 3. Prestadors establits en un Estat no pertanyent a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu.

 • Prestador de serveis: persona física o jurídica que proporciona un servei de la societat de la informació.

4.2.1. Prestadors de serveis establits a Espanya.

Els prestadors de serveis de la societat de la informació establits a Espanya estan subjectes a totes les disposicions de l'ordenament jurídic espanyol que els siguen aplicable, en funció de l'activitat que desenvolupen, amb independència de la utilització de mitjans electrònics per a la seua realització. A més, el que s'estableix per la LSSI és plenament aplicable a aquests prestadors de serveis i als serveis prestats per ells.


I, quan podem considerar que un prestador de serveis està establit a Espanya? Es considera això quan la seua residència o domicili social es troben en territori espanyol, sempre que aquests coincidisquen amb el lloc en què estiga efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. En un altre cas, s'atendrà el lloc en què es realitze aquesta gestió o direcció.

A més, la LSSI també serà aplicable als serveis de la societat de la informació que els prestadors residents o domiciliats en un altre Estat oferisquen a través d'un establiment permanent situat a Espanya.

I, quan podem considerar que un prestador opera mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol? Es considera això quan dispose en aquest, de forma continuada o habitual, d'instal·lacions o llocs de treball, en els quals realitze tota o part de la seua activitat.

La LSSI estableix que quan un prestador de serveis o alguna de les seues sucursals s'haja inscrit en el Registre Mercantil o en un altre registre públic espanyol en el qual fora necessària la inscripció per a l'adquisició de personalitat jurídica, es presumirà que aquest prestador està establit a Espanya.

No obstant això, la utilització de mitjans tecnològics situats a Espanya, per a la prestació o l'accés al servei, no serveix com a criteri per a determinar, per si sol, l'establiment a Espanya d'un prestador.

4.2.2. Prestadors de serveis establits en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

La LSSI també és aplicable als prestadors de serveis de la societat de la informació establits en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu quan el destinatari dels serveis radique a Espanya i els serveis afecten les matèries següents:


 1. Drets de propietat intel·lectual o industrial.

 2. Emissió de publicitat per institucions d'inversió col·lectiva.

 3. Activitat d'assegurança directa realitzada en règim de dret d'establiment o en règim de lliure prestació de serveis.

 4. Obligacions nascudes dels contractes subscrits per persones físiques que tinguen la condició de consumidors.

 5. Règim d'elecció per les parts contractants de la legislació aplicable al seu contracte.

 6. Licitud de les comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent no sol·licitades.

A més, aquests prestadors de serveis estan igualment sotmesos a les normes de l'ordenament jurídic espanyol que regulen aquestes matèries.

En tot cas, la constitució, transmissió, modificació i extinció de drets reals sobre béns immobles situats a Espanya estan subjectes als requisits formals de validesa i eficàcia establits en l'ordenament jurídic espanyol.

No obstant això, l'ací exposat no és aplicable quan de conformitat amb les normes reguladores de les matèries abans esmentades, no siga aplicable la llei del país en què residisca o estiga establit el destinatari del servei.

 • Destinatari del servei: persona física o jurídica que utilitza, siga o no per motius professionals, un servei de la societat de la informació.

 • Consumidor: persona física o jurídica en els termes establits en l'article 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

4.2.3. Prestadors establits en un Estat no pertanyent a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu.

Els prestadors establits en un Estat no pertanyent a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu queden subjectes a les obligacions que estableix la LSSI quan dirigisquen els seus serveis específicament al territori espanyol, sempre que això no contravinga el que s'estableix en tractats o convenis internacionals que siguen aplicables.

4.2.4. Serveis exclosos.

Les següents activitats i serveis de la societat de la informació estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la LSSI, ja que es regeixen per la seua pròpia per la seua normativa específica:

 • Els serveis prestats per notaris i registradors de la propietat i mercantils en l'exercici de les seues respectives funcions públiques.

 • Els serveis prestats per advocats i procuradors en l'exercici de les seues funcions de representació i defensa en judici.

 • Als serveis de la societat de la informació relatius a jocs d'atzar que impliquen apostes de valor econòmic, sense perjudici del que s'estableix en la seua legislació específica estatal o autonòmica, els són aplicables les disposicions de la LSSI, excepte el principi de lliure prestació de serveis. La LSSI estableix que la prestació de serveis de la societat de la informació no pot estar subjecta a autorització prèvia. No obstant això, això no afecta als règims d'autorització previstos en l'ordenament jurídic que no tinguen per objecte específic i exclusiu la prestació per via electrònica dels corresponents serveis.

La LSSI estableix que la prestació de serveis de la societat de la informació que procedisquen d'un prestador establit en algun Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu han de realitzar-se en règim de lliure prestació de serveis, sense que puga establir-se cap mena de restriccions als mateixos per raons derivades de l'àmbit normatiu coordinat, excepte en els supòsits previstos en aquesta norma.

No obstant això, en l'aplicació d'aquest principi a prestadors establits en Estats no membres de l'Espai Econòmic Europeu ha d'atendre's als acords internacionals que resulten d'aplicació.

Restriccions.

Quan un servei de la societat de la informació puga atemptar a determinats principis, els òrgans competents per a la seua protecció poden adoptar les mesures necessàries perquè s'interrompa la seua prestació o per a retirar les dades que els vulneren.

Aquests principis són els següents:

 • La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

 • La protecció de la salut pública o de les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició de consumidors o usuaris, fins i tot quan actuen com a inversors.

 • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

 • La protecció de la joventut i de la infància.

 • La salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual.

Òrgan competent: tot òrgan jurisdiccional o administratiu, ja siga de l'Administració General de l'Estat, de les Administracions Autonòmiques, de les Entitats locals o dels seus respectius organismes o ens públics dependents, que actue en l'exercici de competències legalment atribuïdes.

Obligacions dels prestadors de serveis de la societat de la informació.

La LSSI estableix les següents obligacions als prestadors de serveis de la societat de la informació:

 • Informació general.

 • Deure de col·laboració.

 • Informació sobre seguretat.

Informació general.

La LSSI estableix que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a informar per mitjans electrònics tant als destinataris dels serveis com als òrgans competents, del següent:

 • El seu nom o denominació social; la seua residència o domicili o, en defecte d'això, l'adreça d'un dels seus establiments permanents a Espanya; la seua adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeta establir amb ell una comunicació directa i efectiva.

 • Les dades de la seua inscripció en el Registre Mercantil en el qual, si escau, es troben inscrits o d'aquell altre registre públic en el qual ho estigueren per a l'adquisició de personalitat jurídica o únicament als efectes de publicitat.

En el cas que la seua activitat estiguera subjecta a un règim d'autorització administrativa prèvia, les dades relatives a aquesta autorització i els identificatius de l'òrgan competent encarregat de la seua supervisió.

Si exerceix una professió regulada haurà d'indicar:

 • Les dades del Col·legi professional al qual, en el seu cas, pertanga i número de col·legiat.

 • El títol acadèmic oficial o professional amb el qual compte.

 • L'Estat de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu en el qual es va expedir aquest títol i, en el seu cas, la corresponent homologació o reconeixement.

 • Les normes professionals aplicables a l'exercici de la seua professió i els mitjans a través dels quals es puguen conéixer, inclosos els electrònics.

 • El número d'identificació fiscal que li corresponga.

 • Quan el servei de la societat de la informació faça referència a preus, es facilitarà informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei, indicant si inclou o no els impostos aplicables i, en el seu cas, sobre les despeses d'enviament.

 • Els codis de conducta als quals, en el seu cas, estiga adherit i la manera de consultar-los electrònicament.

Aquesta obligació de facilitar aquesta informació s'entén complida si el prestador la inclou en la seua pàgina o lloc d'Internet.

A més, quan s'haja atribuït un rang de numeració telefònica a serveis de tarifació addicional en el qual es permeta l'accés a serveis de la societat de la informació i es requerisca la seua utilització per part del prestador de serveis, aquesta utilització i la descàrrega de programes informàtics que efectuen funcions de marcació, hauran de realitzar-se amb el consentiment previ, informat i exprés de l'usuari.

Professió regulada: tota activitat professional que requerisca per al seu exercici l'obtenció d'un títol, en virtut de disposicions legals o reglamentàries.

Deure de col·laboració.

Quan un òrgan competent ordene, en exercici de les competències que legalment tinga atribuïdes, que s'interrompa la prestació d'un servei de la societat de la informació o la retirada de determinats continguts provinents de prestadors establits a Espanya, i per a això anara necessària la col·laboració dels prestadors de serveis d'intermediació, aquest òrgan pot ordenar als citats prestadors que suspenguen el corresponent servei d'intermediació utilitzat per a la provisió del servei de la societat de la informació o dels continguts la interrupció o la retirada dels quals hagen sigut ordenats respectivament.

A més, si per a garantir l'efectivitat de la resolució que acorde la interrupció de la prestació d'un servei o la retirada de continguts procedents d'un prestador establit en un Estat no pertanyent a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu, l'òrgan competent estima necessari impedir l'accés des d'Espanya a aquests, i per a això anara necessària la col·laboració dels prestadors de serveis d'intermediació establits a Espanya, aquest òrgan pot ordenar als citats prestadors de serveis d'intermediació que suspenguen el corresponent servei d'intermediació utilitzat per a la provisió del servei de la societat de la informació o dels continguts la interrupció o la retirada dels quals hagen sigut ordenats respectivament.

En aquests casos han de respectar-se les garanties, normes i procediments previstos en l'ordenament jurídic per a protegir els drets a la intimitat personal i familiar, a la protecció de les dades personals, a la llibertat d'expressió o a la llibertat d'informació, quan aquests puguen resultar afectats.

En tots els casos en què la Constitució, les normes reguladores dels respectius drets i llibertats o les que resulten aplicables a les diferents matèries atribuïsquen competència als òrgans jurisdiccionals de manera excloent per a intervindre en l'exercici d'activitats o drets, només l'autoritat judicial competent podrà adoptar les mesures previstes en aquest article.

Per això, l'autorització del segrest de pàgines d'Internet o de la seua restricció quan aquesta afecte els drets i llibertats d'expressió i informació i altres emparats en els termes establits en l'article 20 de la Constitució només podrà ser decidida pels òrgans jurisdiccionals competents.

Finalment, indicar que totes aquestes mesures a què fa referència aquest article han de ser objectives, proporcionades i no discriminatòries.

Servei d'intermediació: servei de la societat de la informació pel qual es facilita la prestació o utilització d'altres serveis de la societat de la informació o l'accés a la informació. Són serveis d'intermediació la provisió de serveis d'accés a Internet, la transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions, la realització de còpia temporal de les pàgines d'Internet sol·licitades pels usuaris, l'allotjament en els propis servidors de dades, aplicacions o serveis subministrats per uns altres i la provisió d'instruments de cerca, accés i recopilació de dades o d'enllaços a altres llocs d'Internet.

4.4.3. Informació sobre seguretat.

Els proveïdors de serveis d'intermediació establits a Espanya que realitzen activitats consistents en la prestació de serveis d'accés a Internet, estan obligats al següent:

 • A informar els seus clients de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta, sobre els diferents mitjans de caràcter tècnic que augmenten els nivells de la seguretat de la informació i permeten, entre altres, la protecció enfront de virus informàtics i programes espia, i la restricció dels correus electrònics no sol·licitats.

 • A informar els seus clients de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta sobre les mesures de seguretat que apliquen en la provisió dels serveis.

 • A informar sobre les eines existents per al filtrat i restricció de l'accés a determinats continguts i serveis en Internet no desitjats o que puguen resultar nocius per a la joventut i la infància.

 • A facilitar informació als seus clients sobre les possibles responsabilitats en què puguen incórrer per l'ús d'Internet amb finalitats il·lícits, en particular, per a la comissió d'il·lícits penals i per la vulneració de la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Aquestes obligacions d'informació es donen per complides si el proveïdor inclou la informació exigida en la seua pàgina o lloc principal d'Internet.


4.4.4. Deure de col·laboració.

Els prestadors de serveis de la societat de la informació tenen l'obligació de facilitar al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, o a l'òrgan que corresponga, tota la informació i col·laboració precises per a l'exercici de les seues funcions.

També han de permetre als seus agents o al personal inspector l'accés a les seues instal·lacions i la consulta de qualsevol documentació rellevant per a l'activitat de control de què es tracte.

4.5. Responsabilitat.

A continuació analitzem la responsabilitat que estableix la LSSI per a:

 • Els prestadors dels serveis de la societat de la informació.

 • Els operadors de xarxes i proveïdors d'accés.

 • Els prestadors de serveis que realitzen còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris.

 • Els prestadors de serveis d'allotjament o emmagatzematge de dades.

 • Els prestadors de serveis que faciliten enllaços a continguts o instruments de cerca.

Els prestadors de serveis de la societat de la informació estan subjectes a la responsabilitat civil, penal i administrativa establida amb caràcter general en l'ordenament jurídic, sense perjudici del que es disposa en la LSSI.

4.5.2. Responsabilitat dels operadors de xarxes i proveïdors d'accés.

La LSSI estableix que els operadors de xarxes de telecomunicacions i proveïdors d'accés a aquestes xarxes que presten un servei d'intermediació que consistisca a transmetre dades facilitades pel destinatari del servei o a facilitar accés a aquesta no són responsables per la informació transmesa, llevat que ells mateixos hagen originat la transmissió, modificat les dades o seleccionat aquests o als destinataris d'aquestes dades.

4.5.3. Responsabilitat dels prestadors de serveis que realitzen còpia temporal dels dades sol·licitades pels usuaris.

La LSSI estableix que els prestadors que transmeten per una xarxa de telecomunicacions dades facilitades per un destinatari del servei i, amb l'única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior a altres destinataris que els sol·liciten, els emmagatzemen en els seus sistemes de manera automàtica, provisional i temporal, no són responsables pel contingut d'aqueixes dades ni per la reproducció temporal d'aquests, sempre que:


 • No modifiquen la informació.

 • Permeten l'accés a ella només als destinataris que complisquen els condicions imposades a tal fi, pel destinatari la informació del qual se sol·licita.

 • Respecten els normes generalment acceptades i aplicades pel sector per a l'actualització de la informació.

 • No interferisquen en la utilització lícita de tecnologia generalment acceptada i emprada pel sector, amb la finalitat d'obtindre dades sobre la utilització de la informació.

 • Retiren la informació que hagen emmagatzemat o facen impossible l'accés a ella, quan tinguen coneixement efectiu de:

   • Que ha sigut retirada del lloc de la xarxa en què és trobava inicialment.

   • Que s'ha impossibilitat l'accés a ella.

   • Que un tribunal o òrgan administratiu competent ha ordenat retirar-l'o impedir que s'accedisca a ella.

4.5.4. Responsabilitat dels prestadors de serveis d'allotjament o emmagatzematge de dades.

La LSSI estableix que els prestadors de serveis d'intermediació que consistisquen a albergar dades proporcionades pel destinatari d'aquest servei no són responsables per la informació emmagatzemada a petició del destinatari, sempre que:

 • No tinguen coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització.

 • Si ho tenen, actuen amb diligència per a retirar les dades o fer impossible l'accés a ells.

S'entén que el prestador de serveis té coneixement efectiu quan un òrgan competent haja declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seua retirada o que s'impossibilite l'accés a aquests, o s'haguera declarat l'existència de la lesió, i el prestador coneguera la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que els prestadors apliquen en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que pogueren establir-se.

No obstant això, aquesta exempció de responsabilitat no opera en el cas que el destinatari del servei actue sota la direcció, autoritat o control del seu prestador.

4.5.5. Responsabilitat dels prestadors de serveis que faciliten enllaços a continguts o instruments de cerca.

La LSSI estableix que els prestadors de serveis de la societat de la informació que faciliten enllaços a altres continguts o inclouen en els seus directoris o instruments de cerca de continguts no són responsables per la informació a la qual dirigeixen als destinataris dels seus serveis, sempre que:

 • No tenen coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten o recomanen és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització.

 • Si ho tenen, actuen amb diligència per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

Aquesta exempció de responsabilitat no opera en el cas que el proveïdor de continguts al qual s'enllaça o la localització dels quals es facilita, actua sota la direcció, autoritat o control del prestador que facilita la localització d'aqueixos continguts.

S'entén que el prestador de serveis té coneixement efectiu quan un òrgan competent haja declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seua retirada o que s'impossibilite l'accés a aquests, o s'haguera declarat l'existència de la lesió, i el prestador coneguera la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que els prestadors apliquen en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que pogueren establir-se.

4.6. Codis de conducta.

La LSSI estableix que les administracions públiques han d'impulsar l'elaboració i aplicació de codis de conducta voluntaris, per part de les corporacions, associacions o organitzacions comercials, professionals i de consumidors, en les matèries regulades en aquesta.

4.7. Acció de cessació.

Contra les conductes contràries a la LSSI que lesionen interessos col·lectius o difusos dels consumidors pot interposar-se l'acció de cessació conforme a les prescripcions de la Llei d'Enjudiciament Civil per a aquesta classe d'accions. Aquesta acció va dirigida a obtindre una sentència que condemne al demandat a cessar en la conducta contrària a la LSSI i a prohibir la seua reiteració futura.

També pot exercir-se per a prohibir la realització d'una conducta quan aquesta haja finalitzat al temps d'exercitar l'acció, si existeixen indicis suficients que facen témer la seua reiteració de manera imminent.

Estan legitimats per a interposar aquesta acció:

 • Les persones físiques o jurídiques titulars d'un dret o interés legítim.

 • Els grups de consumidors o usuaris afectats.

 • Les associacions de consumidors i usuaris que reunisquen els requisits establits en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 • El Ministeri Fiscal.

 • L'Institut Nacional del Consum i els òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals competents en matèria de defensa dels consumidors.

 • Les entitats d'altres Estats membres de la Unió Europea constituïdes per a la protecció dels interessos col·lectius o difusos dels consumidors que estiguen habilitades davant la Comissió Europea mitjançant la seua inclusió en la llista publicada a tal fi en el "Diari Oficial de les Comunitats Europees".

Introducció a la LSSI.

La principal normativa que regula a Espanya la Societat de la Informació és la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, més coneguda popularment com la LSSI.

Abans d'analitzar el marc jurídic que estableix aquesta llei respecte dels serveis de la societat de la informació, veurem una breu exposició d'aquesta.